A jelen adatkezelési tájékoztató a GDPR és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság iránymutatásai nyomán készült.

Az Akciós-Újság.hu egy internetes honlap. Adatkezelésére a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik azzal, hogy a könnyebb áttekinthetőség és a transzparencia kedvéért a weboldalra vonatkozó egyedi adatkezelési jellemzők ezen dokumentumban szerepelnek.

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2023. július 07.

I. Kötelező tájékoztatás

Akciós-Újság.hu
e-mail: akciosujsag@centralmediacsoport.hu
Üzenet küldés: akciosujsag@centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36-1-437-3737
Levelezési cím: Central Médiacsoport Zrt. Budapest 1872
Impresszum: https://akcios-ujsag.hu/impresszum/

Adatkezelő, üzemeltető: Central Mediacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: Pf. 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Felelős kiadó: Varga Zoltán vezérigazgató

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Ügyfélszolgálat: jogszabály szerint nem kötelező, de az akciosujsag@centralmediacsoport.hu e-mail címen lehetséges üzenetet küldeni.

II. Az adatkezelés részletei

 1. A Weboldalon regisztráció, közvetlen üzletszerzési célú megkeresés (direkt marketing, eDM, illetve hírlevélküldés) nem történik.
 2. Az oldalon regisztráció nem lehetséges.
 3. Egyéb adatkezelési tudnivaló
Adattörlés Adattörlés az info@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető. A törléssel az egyértelmű beazonosíthatóságot lehetővé tevő személyes adatok törlésre kerülnek, az egyéb adatok és információk esetében anonimizálás történik, és statisztikai célokból megőrzésre kerülnek.
Egyéb kezelt adatok köre A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez. A Central Médiacsoport Zrt. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Naplózott adatok A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatások teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében, továbbá statisztikai célból szerver log-ként folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím.
Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók, egyéb külső szolgáltatók Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont C), D) Ezen kívül tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap, illetve applikáció Egyedi Adatkezelési Tájékoztatója a hatályos adatvédelmi tájékoztatónak minősül.
Címzettek, adatfeldolgozók Szloboda Csaba egyéni vállalkozó (ügyfélszolgálat)

 

 1. Cookie tájékoztatás
  • Adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése, statisztikai célok.
  • Adatkezelés jogalapja: a cookie-k útján gyűjtött információk kizárólag abban az esetben kerülnek összekapcsolásra az érintett valamely személyes adatával, és teszik ez által beazonosíthatóvá, ha ahhoz az érintett az adott honlapra történő belépéskor kifejezetten hozzájárul.
Cookie elnevezése Funkciója Időtartama Tárolt adatok, információk Adatkezelés célja Jogalapja
__gfp_64b Gemius mérés biztosítása 1000 nap domain hash forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utma Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmb Google Analytics mérés 30 perc automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmc Google Analytics mérés munkamenet végén törlődik automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmt Google Analytics mérés 10 perc egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmz Google Analytics mérés 6 hónap automatikusan generált numerikus azonosító és forgalmi forrás, ha létezik forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_ga Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_gid Google Analytics azonosító cookie 24 óra automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_gat Google Analytics mérés 1 perc egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_gac Google Analytics mérés 90 nap forgalmi forrásra vonatkozó információ forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
crtg_rtacm Hirdetéscélzás 30 nap hirdetés méretre és/vagy típusra vonatkozó kódolt  azonosító felhasználói komfort fokozása jogos érdek
_ceMobileDetect Eszköztípus meghatározása 1 év eszköz típusa (desktop/mobile/tablet) felhasználói komfort fokozása jogos érdek
_goa3

_goa3TC

_goa3TS

_goa3session

Hirdetés kiszolgálás 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort fokozása jogos érdek
SID Látogatásmérés 2 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
cookieconsent_dismissed A cookie kezelésről szóló tájékoztatás elfogadásának állapota 3 év igen/nem a cookie kezelés elfogadásának rögzítése jogos érdek
_io* .IO Analytics mérés jellemzően 1 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító és forgalmi forrás információk, ha létezik forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
Central BT érdeklődési alapú csoportokba besorolás 1 év automatikusan generált numerikus azonosító felhasználói komfort fokozása jogos érdek
__qca, addtl_consent, euconsent-v2 cookie hozzájárulás nyilvántartása 56 hét cookie hozzájárulások köre felhasználói konform növelése jogos érdek
Továbbá az Adatvédelmi beállításokban (a weboldal bal alsó sarkában megjelenő fogaskerékre kattintva) feltüntetett hirdetési partnerek helyezhetnek el cookie-kat, amelyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek nincs ráhatása. A hirdetési partnerek részletes listája megtalálható továbbá az IAB globális szállítói listáján (GVL).A Google Analytics cookie-król leírás itt található: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

 

 1. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatá
  • Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, a GDPR-ban szereplő jogait az akciosujsag@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. akciós-újság.hu, 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen tudja érvényesíteni.
 1. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Mediacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

Érintetti jogok és jogok és jogorvoslatok részletesen:

 • A. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő joga
  1. A Central Médiacsoportra és az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó általános információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Central Médiacsoport által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetősége(ke)n, amelyre a Central Médiacsoport írásban köteles válaszolni 30 napon belül. Az érintett a kérelmét naptári évenként egy alkalommal, főszabályként ingyenesen nyújthatja be.
  2. A Central Médiacsoport az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az alábbiakról a) az adatkezelés célja;
  3. b) személyes adatok kategóriái;
  4. c) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
  5. d) adatkezelés jogalapja;
  6. e) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  7. f) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  8. g) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
  9. h) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; i) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; j) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
  10. k) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról. 3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével.
 • B. Az érintett hozzáférési joga
  1. A Central Médiacsoport az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:
   • a) az adatkezelés céljai;
   • b) személyes adatok kategóriái;
   • c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   • d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   • f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   • g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
   • h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várhatókövetkezményekkel jár.
  2. A Central Médiacsoport az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Central Médiacsoport az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
   • Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
 • C. Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga
  1. Az érintett kérésére a Central Médiacsoport indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  2. A Central Médiacsoport az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
   • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
   • d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
   • e) a személyes adatokat a Central Médiacsoportra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
   • A jelen fejezetben foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, a korlátozás okának pontos megjelölésével. A Central Médiacsoport adatkezelése az Smtv. 10. §, az Mttv. 3., 4., 5. §-ai, a GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja és a 85. cikk (1)-(2) bekezdéseire tekintettel is történik, illetve történhet, azaz a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, mely esetekben az adattörlésre, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlására nincs lehetőség.
  3. A Central Médiacsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Central Médiacsoport tájékoztatja e címzettekről.
 • D. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga
  1. Az érintett kérelmére a Central Médiacsoport korlátozza az adatkezelést, ha
   • a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
   • b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
   • c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; d) az érintett jogos érdekén alapuló vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  2. A Central Médiacsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Central Médiacsoport tájékoztatja e címzettekről.
 • E. Az érintett adathordozhatósághoz való joga
  1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Central Médiacsoport rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.
  2. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására a GDPR szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz.
 • F. Az érintett tiltakozáshoz való joga
  1. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Central Médiacsoport a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • G. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
  1. A Central Médiacsoport Szolgáltatásai többségénél nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, amely az érintettre nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.
  2. Amennyiben a Central Médiacsoport profilalkotást végez, azaz a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez kapcsolódó, vagy egyéb jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használja, illetve az érintetteket bizonyos kategóriába vagy csoportba sorolja, különösen a célból, hogy például érdeklődésüket vagy valószínűsíthető viselkedésüket elemezze és azokból előrejelzéseket készítsen, annak részleteiről minden esetben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban ad tájékoztatást.
  3. Amennyiben a Central Médiacsoport profilalkotást végez, azt minden esetben technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül végzi, és 18 éven aluli személyekre nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.
  4. A profilalkotás megkezdését megelőzően a Central Médiacsoport minden esetben adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, meggyőződik arról, hogy az adatkezelési tevékenységei jogszerűek, tisztességesek és átláthatóak és tiszteletben tartják a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság és a korlátozott tárolhatóság elvét. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató ettől eltérő információt nem tartalmaz, a profilalkotás jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása.
  5. Amennyiben a profilalkotás az érintettet jelentős mértékben érinti, jogosult arra, hogy az ne terjedjen ki rá. A Central Médiacsoport a Felhasználási Feltételekben, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban vagy a Szolgáltatás keretén belül ad információt a profilalkotás során az alkalmazott logikáról, valamint, hogy profilalkotás milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  6. A Central Médiacsoport megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy
   • a) amennyiben az megoldható, az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
   • b) álláspontját kifejezze, és
   • c) a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 • H. Jogorvoslati lehetőségek
  1. A Central Médiacsoport akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett – a Central Médiacsoport vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolatát. Az érintettek az adatvedelem@centralmediacsoport.hu címen fordulhatnak kéréseikkel a Central Médiacsoporthoz.
   Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) is fordulhat vagy bejelentéssel illetve kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
 • 7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  1. A Central Médiacsoport Szolgáltatásainak nyújtása során alkalmazott számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a Drávanet Zrt.-nél, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban megjelölt helyeken találhatók meg.
  2. A Central Médiacsoport a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatások nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
   • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
   • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
   • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
   • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
  3. A Central Médiacsoport olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  4. A Central Médiacsoport az adatkezelés során megőrzi
   • a) a titkosságot, azaz megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
   • b) a sértetlenséget, azaz megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
   • c) a rendelkezésre állást, azaz gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
  5. A Central Médiacsoportnak és partnereinek informatikai rendszerei és hálózatai egyaránt védettek a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
  6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Central Médiacsoport megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
  7. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatók ettől eltérő információt nem tartalmaznak, a biztonsági mentések 30 naptári napra visszamenőleg érhetőek el, külön eszközön történő lemezes adattárolással, napi bontásban, mely biztonsági mentésről indokolt és szükséges esetben visszaállítható minden adat.
  8. A Central Médiacsoport annak érdekében, hogy kizárólag azon személyek férjenek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek a feladatvégzéséhez ez feltétlenül szükséges, a feladatvégzésért felelős vezető személyekkel egyeztetett jogosultság kiosztási nyilvántartást vezet, amelyet meghatározott időnként felülvizsgál.
 • J. Panasz vagy egyéb igény bejelentése
  1. A Central Médiacsoport az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, e-mail útján, kapcsolati formon keresztül (https://akcios-ujsag.hu/kapcsolat/), stb.
  2. Amennyiben a Central Médiacsoport az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a Central Médiacsoport részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e- mail címről érkezett igényt az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintettnek – a Central Médiacsoport vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolnia kell érintettségét. Az érintettség igazolása hiányában a Central Médiacsoportnak nem áll módjában az igény elbírálása, illetve teljesítése.
  3. Az érintetti jogok gyakorlása során a Central Médiacsoport indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott döntésekről, és a tervezett vagy megvalósított intézkedésekről. A tájékoztatást ugyanazon csatornán szükséges megadni, amit az érintett használt a kérelem előterjesztésekor, kivéve, ha az érintett kifejezetten máshogy kéri.
  4. Amennyiben a Central Médiacsoport adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely személy által róla megadott, illetve közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
  5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
  6. A Central Médiacsoport az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben jogi igény érvényesítése merül fel az ügyben, annak érvényesítésére nyitva álló határidőn belül – jellemzően 5 év (lásd: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) – az adat megőrzésre kerül.

Kelt: Budapest, 2023. július 07.